0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Pokrovan luostarin tuotteet

Pok­ro­van luos­ta­ri on Kirk­ko­num­mel­la sijait­se­va munk­ki­luos­ta­ri, jon­ka munk­kien tai­ta­vis­sa käsis­sä val­mis­tu­vat suus­sa­su­la­vat venä­läis­tyy­li­set her­kut. Super­suo­sit­tu bors­si­keit­to ja kaa­li­pii­rak­ka ovat täy­del­li­nen maku­pa­ri. Suo­sit­te­lem­me kokei­le­maan myös rai­kas­ta kaa­li­sa­laat­tia sekä leh­muk­sen­kuk­ka­tee­tä. Olem­me Pok­ro­van luos­ta­rin ainoa yhteis­työ­kump­pa­ni, joten hei­dän tuot­tei­ta saa vain meil­tä ja heil­tä!

Yli 30 € ostok­siin ilmai­nen kotiin­kul­je­tus pää­kau­pun­ki­seu­dul­le (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen)! Tilauk­set jo seu­raa­val­le arki­päi­väl­le, kun tilaat klo 12 men­nes­sä. Teem­me toi­mi­tuk­sia tiis­tais­ta lau­an­tai­hin klo 8–20 kol­mes­sa aikaik­ku­nas­sa: 8–12, 12–16 ja 16–20. Pyrim­me toi­mit­ta­maan tilauk­set mah­dol­li­sim­man eko­lo­gi­ses­ti vält­täen ja ajo­lenk­kim­me sijoit­tu­vat aika­haa­ru­koi­hin. Jos kui­ten­kin haluat tilauk­se­si tiet­tyyn kel­lon­ai­kaan, tulee tilauk­seen lisä­hin­ta 13,90 €. Mak­sun voi teh­dä nou­don yhtey­des­sä kor­til­la. Myös nou­to Kaa­ren tai Hert­sin myy­mä­läs­täm­me on mah­dol­li­nen.

Voit toi­voa halua­ma­si aikaik­ku­naa Lisä­tie­toa-osios­sa tilaus­ta teh­des­sä­si ja pyrim­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan toi­mit­ta­maan tilauk­sen kysei­se­nä aika­na.
Lähe­täm­me kul­je­tus­ta edel­li­se­nä päi­vä­nä säh­kö­pos­tin kul­je­tuk­sen aika­tau­luis­ta.

Näytetään kaikki 3 tulosta