0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Tie­do­te 13.3.2020

Seson­ki­puo­ti on huo­mioi­nut viran­omais­ten suo­si­tuk­set tämän vii­kon alus­ta saak­ka seu­raa­vin toi­men­pi­tein:

• Pyy­him­me myy­mä­löi­dem­me pin­to­ja, kah­vo­ja ja taso­ja vähin­tään tun­nin välein desin­fioi­vil­la pesuai­neil­la ja ker­ta­käyt­töi­siä lii­nal­la.
• Desin­fioim­me myös sään­nöl­li­ses­ti mak­su­päät­teet, kas­sat ja puhe­li­met
• Käy­täm­me kumi­hans­ko­ja ja pesem­me työ­vaat­teem­me päi­vit­täin
• Hen­ki­lö­kun­nan käsi- ja yski­mis­hy­gie­ni­aa koros­te­taan
• Annos­te­lem­me kaik­ki ruo­ka-annok­set asiak­kaan puo­les­ta kah­vi­las­sam­me
• Pak­kaam­me kaik­ki ruo­kaos­tok­set asiak­kaan puo­les­ta puo­dis­sam­me
• Seu­raam­me tii­viis­ti Kaup­pa­kes­kus Kaa­ren ja Hert­sin sekä viran­omais­ten ohjeis­tuk­sia

SESON­KI­PUO­DIN TUOT­TEI­TA NYT MYÖS KOTIIN­KUL­JE­TUK­SEL­LA!


Vali­koi­mas­tam­me löy­dät pal­jon ruo­ka­tuot­tei­ta, jot­ka säi­ly­vät myös pidem­män ajan! Kotiin­toi­mi­tuk­set nyt tois­tai­sek­si VELOI­TUK­SET­TA väh. 30 € tilauk­siin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­nia­nen): soi­ta 040 6794007 tai lai­ta vies­tiä Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa!
PAKAS­TEET
• Lipe­rin aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat 12 kpl = 12 €, 30 kpl lak­too­si­ton =30 €
• Pok­ro­van luos­ta­rin bors­si­keit­to 12 €/l
• Ter­ni­mai­to 19,90 € / l
SUO­LAI­SET PII­RA­KAT (voi pakas­taa)
• Tori­li­hik­set 3,90 € / kpl, 7 € / 2 kpl, 10 kpl pus­si 25 €
• Lipe­rin aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat, 1,50 € / kpl, 8 kpl = 10 €
• Kaa­li­pii­ra­kat 3,30 €/kpl, 6 € / 2 kpl, 15 €/5 kpl
• Feta-pinaat­ti­pii­rak­ka 4,50 €/pala ja tilauk­ses­ta 32 €/kokonainen pii­rak­ka
• Kink­ku-juus­to­pii­rak­ka 3,90 €/pala ja tilauk­ses­ta 29 €/kokonainen pii­rak­kaMAKEAT
•Rah­ka­pul­lat, kor­va­puus­tit, voi­sil­mä­pul­lat, ber­lii­ni­mun­kit 2,50 €/kpl ja 5 kpl = 10 €
•Ome­na-rah­ka­pii­rak­ka 3,90 €/pala ja tilauk­ses­ta 26 €/kokonainen pii­rak­ka

SÄI­LYK­KEET
• Ruuk­ki­ky­län val­ko­si­pu­lin­kyn­net 6,50 €
• Ruuk­ki­ky­län vegaa­ni­nen salaa­tin­kas­ti­ke 6,50 €
• Lak­ka­hil­lo 4,75 €/ 250 g
• Seson­ki­puo­din omat suo­la­kur­kut 14,90 € / kg (n. 1,5 €/suolakurkku)

MEHUT
• Ome­na­me­hu (6,50 €/0,7 l)
• Puo­luk­ka­me­hu (9,90 €/0,5 l )
• Kar­pa­lo­me­hu (9,90 € / 0,5 l)
• Tyr­ni­me­hu (14,90 €/0,5 l)

Voit tila­ta myös lah­ja­kort­te­ja itsel­le­si tai lähei­sel­le­si, tilaa­maan pää­set täs­tä!