0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Aurin­kois­ta kevät­tä Seson­ki­puo­dis­ta!

Olem­me lait­ta­neet vii­me viik­koi­na net­ti­kaup­paa pys­tyyn koval­la tohi­nal­la ja tuot­tei­ta lisäil­lään yhä lähes päi­vit­täin, jot­ta kaik­ki seson­gin tuot­teet saa­daan vali­koi­maan. Nyt seson­gis­sa on tie­ten­kin her­kul­li­set pää­siäis­tuot­teet, ja voim­me ylpeä­nä ker­toa, että mei­dän vali­koi­mas­sa on seson­gin par­haat maut niin suo­ma­lai­sis­ta kuin venä­läi­sis­tä­kin pää­siäis­keit­tiöis­tä.

Näi­nä poik­keuk­sel­li­si­na aikoi­na olem­me val­ta­van kii­tol­li­sia jokai­ses­ta asiak­kaas­ta. Kotiin­kul­je­tuk­sia on vie­ty ympä­ri pää­kau­pun­ki­seu­tua, ja on muka­va huo­ma­ta, että kotiin­kul­je­tus­pal­ve­lul­lem­me riit­tää kysyn­tää. Ja mikäs sen parem­paa kuin saa­da uuni­tuo­reet lei­von­nai­set omal­le kotio­vel­le kan­net­tu­na? Ker­rot­han meis­tä myös tut­ta­vil­le­si!

Pää­siäi­sek­si laa­ja vali­koi­ma pien­tuot­ta­jien tuot­tei­ta

Olem­me vali­koi­neet seson­gin par­haat her­kut pää­siäis­pöy­tään. Teem­me yhteis­työ­tä monien pien­tuot­ta­jien kans­sa, joten vali­koi­mam­me on todel­la moni­puo­li­nen. Tilaa­mal­la meil­tä tuet samal­la suo­ma­lai­sia pien­tuot­ta­jia ympä­ri maan. Kata pää­siäi­sa­te­rian pää­täh­dek­si karit­san karet­ta tai uuni­loh­ta, kave­rik­si suo­ma­lai­sia var­hais­pe­ru­noi­ta, her­kul­lis­ta sie­ni­sa­laat­tia ja Väy­ry­sen lei­po­mon vas­ta­pais­tet­tua ruis­lei­pää.

Jäl­ki­ruo­ka kruu­naa koko ate­rian: Pok­ro­van luos­ta­rin perin­teis­ten venä­läis­tyy­lis­ten pää­siäis­lei­von­nais­ten, baba- ja kulit­sasii­vu­jen pääl­le levi­te­tään Vot­kin­sin pas­haa. Tie­sit­kö, että Pok­ro­van pas­han val­mis­tus kes­tää perä­ti kol­me päi­vää? Se vaa­tii jo pal­jon kär­si­väl­li­syyt­tä ja tai­dok­kai­ta käsi­työ­tai­to­ja! Baba ja kulit­sa ovat venä­läi­sen pää­siäis­pöy­dän kruu­nu­ja: baba on kor­kea­lai­tai­seen vuo­kaan teh­ty pää­siäis­kak­ku, joka on maus­tet­tu kui­va­tul­la papai­jal­la ja ana­nak­sel­la. Kulit­sa taas on leveä pää­siäis­pul­la, johon on pääl­le muo­dos­tet­tu orto­dok­si­pe­rin­teen mukai­ses­ti kir­jai­met XB (“Kris­tus on ylös­nous­sut”).

Her­kut­te­luun sopii täy­del­li­ses­ti haus­kas­ti muna­ken­noon paka­tut Chjo­ko-suklaa­teh­taan suklaa­mu­nat. Ken­noi­hin on pakat­tu sekoi­tus valko‑, maito‑, tum­ma- tai Ruby­mu­nis­ta. Suklaa­mu­nien design vaih­te­lee, sil­lä jokai­ses­sa yksi­lös­sä on uniik­ki maa­laus. Näil­lä hem­mo­tel­laan siis näkö- ja makuais­te­ja!

Koris­ta pää­siäis­pöy­tä, par­ve­ke tai piha vie­lä kau­niil­la nar­sis­seil­la, hel­mi­lil­joil­la tai tulp­paa­neil­la, niin pää­siäi­nen voi alkaa!

Tilaat­han ajois­sa pää­siäi­sen her­kut kotiin­kul­je­tuk­sel­la

Muis­tat­han teh­dä Pok­ro­van pää­siäis­ti­lauk­se­si vii­meis­tään maa­nan­tai­hin 6.4. klo 10 men­nes­sä. Toi­mi­tuk­set alka­vat to 9.4., myös nou­to mah­dol­li­nen. Mui­ta pää­siäis­tuot­tei­ta saa myös myö­hem­min­kin vii­kol­la tilat­tua, mut­ta muis­tat­han, että toi­mi­tusai­kam­me ovat tuot­tees­ta riip­puen 1–3 päi­vää.

Toi­mi­tam­me tuot­teet nor­maa­lis­ti kotiin­kul­je­tuk­sel­la myös pit­kä­per­jan­tai­na 10.4. sekä lau­an­tai­na 11.4. Kaa­ren toi­mi­pis­teem­me on pää­siäis­sun­nun­tai­na ja ‑maa­nan­tai­na (12.–13.4.) sul­jet­tu.

Tar­joam­me yli 30 € ruo­kaos­tok­sil­le saat veloi­tuk­set­to­man kotiin­kul­je­tuk­sen pää­kau­pun­ki­seu­dul­le! (Hel­sin­ki, Espoos, Van­taa ja Kau­niai­nen (norm. 9,90 €)! Kul­je­tuk­set Kirk­ko­num­mel­le 9,90 €. Mikä­li haluat kul­je­tuk­sia vähän kau­em­mak­si, niin sekin toki onnis­tuu! Voit teh­dä vaik­ka­pa kimp­pa­ti­lauk­sen parin tut­ta­van kans­sa ja lai­ta tilauk­se­si vies­til­lä: kaari@sesonkipuoti.fi.

Ter­ve­tu­loa vir­tu­aa­li­sil­le tori­kau­poil­le!