0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Ystä­vän­päi­vä lähes­tyy pik­ku­hil­jaa ja mikä­pä sen parem­pi tapa juh­lis­taa ystä­vyyt­tä kuin her­kut­te­le­mal­la! Tum­ma- ja val­ko­suklaal­la kuor­ru­te­tut man­si­kat sekä mar­jai­sat juh­la­juo­mat tuo­vat muka­naan jo pie­nen aavis­tuk­sen kesäs­tä.

Suklaamansikka

Suklaa­man­si­koil­la suu makeak­si

Iha­nan makeat suklaa­man­si­kat kruu­naa­vat juh­lan ja sopi­vat täy­del­li­ses­ti koris­teek­si öve­ri­ka­kun pääl­le tai syö­tä­väk­si sel­lai­se­naan­kin. Val­mis­tam­me suklaa­man­si­kat puo­dil­lam­me käsin ja käy­täm­me nihin Espan­jan muh­kei­ta ja mehuk­kai­ta man­si­koi­ta, jot­ka käy­vät raik­kaa­na maku­pa­ri­na makeal­le suklaal­le. Suklaa­man­si­koi­ta on saa­ta­vil­la myös vegaa­ni­se­na, joten nämä käy­vät hyvin kai­kil­le herk­kusuil­le!

Juhlajuomat Sesonkipuoti

Mar­jai­sat juh­la­juo­mat tuo­vat kesä­fii­lik­sen

Mei­dän omis­sa Seson­ki­puo­din kupli­vis­sa juh­la­juo­mis­sa tuok­su­vat ja mais­tu­vat aidon lakan ja vadel­man maut — mikä iha­na tuu­lah­dus kesään! Juh­la­juo­mat sopi­vat mai­nios­ti niin lau­an­tain sau­nail­taan kuin häi­den alku­mal­jak­si­kin. Tätä herk­kua on help­po tar­jo­ta kai­kil­le, sil­lä molem­mat juh­la­juo­mat ovat alko­ho­lit­to­mia. Lisä­tie­toa vadel­ma­juo­mas­ta ja lak­ka­juo­mas­ta.

Juhlajuomat Sesonkipuoti

Tilaa her­kut kotiin ja juh­liin

Suklaa­man­si­koi­ta ja kupli­via juh­la­juo­mia voit tila­ta meil­tä käte­väs­ti kaik­kiin juh­liin. Me teem­me ystä­vän­päi­väk­si suklaa­man­si­koi­ta rajoi­te­tun mää­rän myös myy­tä­väk­si mei­dän puo­dil­le. Jos haluat pela­ta var­man pääl­le, voit tila­ta suklaa­man­si­kat ja juh­la­juo­mat myös etu­kä­teen säh­kö­pos­til­la: kaari@sesonkipuoti.fi tai vies­til­lä Ins­ta­gra­mis­sa tai Face­boo­kis­sa. Lai­tat­han tilauk­sen tule­maan 12.2.2020 men­nes­sä! Tilauk­set voi nou­taa Kaup­pa­kes­kus Kaa­res­ta Seson­ki­puo­din myy­mä­läs­tä, joka sijait­see 1. ker­rok­ses­sa Pris­man kas­so­ja vas­ta­pää­tä.

Suklaa­man­si­koi­den hin­ta: 2,30 € / kpl tai yhteis­tar­jous 10 € / 6 kpl.
Kuo­hu­juo­mien hin­ta: 19,5 € / 0,75 l pul­lo. 

Tar­joam­me myös pää­kau­pun­ki­seu­dul­la mait­ta­via tar­jot­ta­via aina seson­kien mukaan juh­liin ja tapah­tu­miin. Meil­tä voit tila­ta herk­ku­ja myös isom­pi­na eri­nä yri­tyk­sil­le, kuten kah­vi­tar­joi­lut ja pala­ve­rie­väät kokouk­siin sekä herk­ku­lah­jat ja lah­ja­kor­tit hen­ki­lö­kun­nal­le. Tulem­me myös mie­lel­läm­me pitä­mään kah­vi­la- tai myyn­ti­paik­kaa tapah­tu­maa­si!

Suklaalla kuorrutetut mansikat