0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Räsy­ma­tot tuo­vat monel­le mie­leen mum­mo­lan, pit­kät tuvan­pöy­dät not­ku­vi­ne herk­kui­neen, sei­näl­lä tikit­tä­vän kel­lon sekä rau­hoit­tu­mi­sen maa­seu­dun rau­haan. Moni onkin tul­lut Seson­ki­puo­din matot näh­des­sään ker­to­maan omis­ta muis­tois­taan, kuin­ka oma äiti tai mum­mo oli val­mis­ta­nut kan­gas­puil­la mat­to­ja koko suvul­le. Niis­sä yhdis­ty­vät rak­kaus suo­ma­lai­seen käsi­työ­pe­rin­tee­seen ja eko­lo­gi­seen elä­män­tyy­liin. 

Sesonkipuoti perinteiset räsymatot

Seson­ki­puo­din matot ovat teh­ty Loh­jal­la van­hois­ta puu­vil­la­rä­syis­tä. Napa­kas­ti kudo­tu­tu­ja mat­to­ja löy­tyy eri koko­ja; pisim­mät ovat yli 3‑metrisiä ja lyhyim­mät sopi­vat kyn­nys­ma­toik­si. Väri­tyk­siä on myös useam­paa eri­lais­ta: moni­vä­ri­siä, kak­si­vä­ri­siä sekä val­koi­sia. 

Muis­ta, että jokai­nen räsy­mat­to on uniik­ki, joten jos näet iha­nan maton, kan­nat­taa se heti napa­ta mat­kaan. Eko­lo­gi­ses­ta räsy­ma­tos­ta saat help­po­hoi­toi­sen ja eli­ni­käi­sen kump­pa­nin!

Räsy­ma­ton hoi­to-ohjeet

Räsy­ma­tot suo­si­tel­laan pes­tä­vän hel­lä­va­rai­ses­ti käsin tasai­sel­la alus­tal­la, esi­mer­kik­si kesäi­sin mat­to­pyy­kil­lä. Muis­tat­han käyt­tää pesus­sa eko­lo­gis­ta pesuai­net­ta, var­sin­kin mikä­li peset matot vesis­tön lähei­syy­des­sä. Kas­te­le mat­to kevyes­ti veteen liu­o­te­tul­la pesuai­neel­la ja har­jaa rai­to­jen suun­tai­ses­ti peh­meäl­lä har­jal­la. Huuh­te­le. Myös maton kui­vat­ta­mi­nen oli­si hyvä tapah­tua tasol­la ilma­vas­ti, mut­ta mikä­li se ei ole mah­dol­lis­ta, voi sen kui­vat­taa niin, että vesi valuu rai­to­jen suun­tai­ses­ti. Ravis­te­le ja kään­nä mat­toa kui­vu­mi­sen aika­na. Mat­to kan­nat­taa kui­va­ta var­jos­sa, sil­lä aurin­ko voi haa­lis­taa väre­jä. 

Tal­vel­la räsy­ma­tot voi pudis­tel­la han­ges­sa pölyn ja muun irto­lian pois­ta­mi­sek­si.

Pesu­ko­nees­sa maton pese­mi­nen on omal­la vas­tuul­la, sil­lä jois­tain räsyis­tä saat­taa tart­tua väriä mat­toon. Jos haluat kui­ten­kin pes­tä maton pesu­ko­nees­sa, 30–40 astet­ta riit­tää.

Lisä­tie­toa räsy­ma­ton hoi­to-ohjeis­ta Mart­to­jen sivuil­ta.