0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Iha­naa, kesä tulee — ja kesä­her­kut! Pik­ku hil­jaa mei­dän­kin vali­koi­miin on alka­nut ilmes­tyä koti­mai­set seson­ki­tuot­teet: uut­ta peru­naa, retii­se­jä, sipu­lei­ta ja rapar­pe­ria — jopa perä­ti man­si­koi­ta! Mei­dän vali­koi­mas­ta on help­po koo­ta seson­gin mukai­set tuot­teet kesä­juh­liin tai ihan vain taval­li­sen kesä­päi­vän naut­ti­mi­seen.

Tänä kesä­nä mei­dän tori­puo­tien lisäk­si jat­kam­me net­ti­puo­tim­me kaut­ta teh­ty­jä kotiin­kul­je­tuk­sia, ja mikä oli­si­kaan sen parem­paa kuin saa­da laa­ti­kol­li­nen suo­ma­lai­sia man­si­koi­ta kotiin­kul­je­tet­tu­na? 

Vali­koi­ma laa­je­ni kak­ku­kas­seil­la

Lan­see­ra­sim­me äitien­päi­vän kyn­nyk­sel­lä täy­sin uuden tuot­teen — man­sik­ka­kak­ku­kas­sin! Kas­sis­sa on val­mii­na kaik­ki aines­osat mie­let­tö­män hyvään val­ko­suklaa-mascar­po­ne-man­sik­ka­kak­kuun, joka tuo kesän lähem­mäk­si jokai­sel­la lusi­kal­li­sel­la.

Muka­na kas­sis­sa on help­po resep­ti, pai­mio­lai­sen koti­lei­po­mo Tan­nis­ten täy­te­kak­ku­poh­ja (myös pelk­kiä kak­ku­poh­jia löy­tyy mei­dän net­ti­kau­pas­ta), lit­ra tuo­rei­ta man­si­koi­ta, Pel­to­sir­kun tilan man­sik­ka­hil­loa, mascar­po­ne-juus­toa, kuo­hu­ker­maa sekä Pan­dan val­ko­suklaa­le­vy. Täs­tä kakus­ta naut­tii jopa 12 herk­kusuu­ta!

VINK­KI: Kak­ku on par­haim­mil­laan, kun se täy­te­tään edel­li­se­nä päi­vä­nä ja koris­tel­laan itse juh­la­päi­vä­nä.

Kos­ka äitien­päi­vän man­sik­ka­kak­ku oli niin suo­sit­tu, pää­tim­me pitää sen net­ti­kaup­pam­me vali­koi­mis­sa koko kesän ajan!

Kinus­ki­ker­ma­kak­ku kät­kee sisäl­leen lak­ka­hil­loa

Meil­lä on vali­koi­mis­sa myös toi­nen iha­na uutuus­kak­ku, lak­ka-kinus­ki­ker­ma­kak­ku! Kakun sisäl­lä on mei­dän omaa lak­ka­hil­loa ja se pääl­lys­tet­ty kinus­ki­ker­mal­la. Kinus­kin­kin keit­tä­mi­nen onnis­tuu var­mas­ti mei­dän sel­keän resep­tin avul­la jokai­sel­ta, vaik­ka kinus­kia ei oli­si kakus­sa aikai­sem­min käyt­tä­nyt­kään.

Jos et ker­keä tai pys­ty teke­mään kak­kua itse, on kak­ku­ja on mah­dol­lis­ta tila­ta myös val­mii­na! Kysy tar­jous­ta: kaari@sesonkipuoti.fi

Kesä­juh­lien alku­mal­jois­sa mais­tuu lak­ka ja vadel­ma

Kesän juh­liin sopii myös täy­del­li­ses­ti Seson­ki­puo­din kupli­vat juh­la­juo­mat lakan ja vadel­man makui­si­na. Juo­mis­sa mais­tuu aito suo­ma­lai­nen mar­ja ja ne sopi­vat mai­nios­ti vaik­ka­pa alku­mal­jak­si. Juh­la­juo­mat ovat alko­ho­lit­to­mia, joten ne käy­vät juo­mak­si niin lap­sil­le kuin aikui­sil­le­kin.

Liperin karjalanpiirakka Sorsan kotileipomosta

Tuo­rei­ta kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta juh­la­pöy­tään

Help­po ja käte­vä juh­la­pöy­dän tar­jot­ta­va on lipe­ri­läi­set aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat Sor­san koti­lei­po­mos­ta. Pais­tam­me tuo­reet kar­ja­lan­pii­ra­kat tilaus­päi­vän aamu­na ja voi­te­lem­me ne voil­la. Mukaan voit halu­tes­sa­si tila­ta myös mei­dän muna­voin!

Sor­san pii­ra­kat ovat todel­lis­ta kar­ja­lais­ta perin­ne­kä­si­työ­tä. Pii­ra­kat rypy­te­tään rak­kau­del­la perin­tei­seen tapaan käsin Poh­jois-Kar­ja­lan Lipe­ris­sä, jos­sa koti­lei­po­mo on toi­mi­nut vuo­des­ta 1983 alkaen.

Jokai­sel­la pii­ra­kal­la on oma sie­lun­sa. Ulko­nä­kö, mal­li ja koko vies­tit­tä­vät teki­jän ter­vei­set kulut­ta­jal­le.”

-Sor­san koti­lei­po­mo

Sor­san pii­ra­kat tule­vat meil­le raa­ka­pa­kas­tee­na. Myym­me myös asiak­kail­le raa­ka­pa­kas­tet­tu­ja kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta,12 kap­pa­leen (rii­si ja peru­na) sekä 30 kap­pa­leen (lak­too­si­ton rii­si ja ohra) pus­seis­sa. Pii­ra­kat on todel­la help­po pais­taa koti­uu­nis­sa ja voi­del­la voil­la.

Tilauk­sia juh­liin ja arkeen

Kesäl­lä kotiin­kul­je­tuk­sem­me jat­ku­vat ja seson­gin­mu­kai­set tuot­teet on help­po tila­ta mei­dän net­ti­kau­pan kaut­ta. Juh­liin meil­lä on tar­jol­la makei­den kak­ku­jen ja pul­lien lisäk­si suo­lai­sia tar­jot­ta­via — kar­ja­lan­pii­ra­kat, feta- ja kink­kupii­ra­kat ja crois­san­tit ovat erin­omai­sia vaih­toeh­to­ja juh­la­pöy­tään. Myös mar­ja­va­li­koi­ma lisään­tyy vii­koit­tain — koris­te­le kakut ja lei­von­nai­set iha­nil­la man­si­koil­la, kir­si­koil­la ja vadel­mil­la, niin saat her­kul­li­sen lop­pu­tu­lok­sen!

Haluat­ko teh­dä isom­man tilauk­sen juh­liin? Kysy tar­jous­ta: kaari@sesonkipuoti.fi.

Tar­joam­me yli 30 € ruo­kaos­tok­sil­le saat veloi­tuk­set­to­man kotiin­kul­je­tuk­sen pää­kau­pun­ki­seu­dul­le (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa ja Kau­niai­nen)! Kul­je­tuk­set Kirk­ko­num­mel­le 9,90 €.

Ter­ve­tu­loa tori­kau­poil­le! Löy­dät mei­dän kesän juh­lien par­haat tuot­teet mei­dän net­ti­kau­pas­ta.