0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Käsin­ku­do­tut perin­tei­set räsy­ma­tot tuo­vat tun­nel­maa

Käsin­ku­do­tut perin­tei­set räsy­ma­tot tuo­vat tun­nel­maa

Räsy­ma­tot tuo­vat monel­le mie­leen mum­mo­lan, pit­kät tuvan­pöy­dät not­ku­vi­ne herk­kui­neen, sei­näl­lä tikit­tä­vän kel­lon sekä rau­hoit­tu­mi­sen maa­seu­dun rau­haan. Moni onkin tul­lut Seson­ki­puo­din matot näh­des­sään ker­to­maan omis­ta muis­tois­taan, kuin­ka oma äiti tai mum­mo oli val­mis­ta­nut kan­gas­puil­la mat­to­ja koko suvul­le. Niis­sä yhdis­ty­vät rak­kaus suo­ma­lai­seen käsi­työ­pe­rin­tee­seen ja eko­lo­gi­seen elä­män­tyy­liin. 

Sesonkipuoti perinteiset räsymatot

Seson­ki­puo­din matot ovat teh­ty Loh­jal­la van­hois­ta puu­vil­la­rä­syis­tä. Napa­kas­ti kudo­tu­tu­ja mat­to­ja löy­tyy eri koko­ja; pisim­mät ovat yli 3‑metrisiä ja lyhyim­mät sopi­vat kyn­nys­ma­toik­si. Väri­tyk­siä on myös useam­paa eri­lais­ta: moni­vä­ri­siä, kak­si­vä­ri­siä sekä val­koi­sia. 

Muis­ta, että jokai­nen räsy­mat­to on uniik­ki, joten jos näet iha­nan maton, kan­nat­taa se heti napa­ta mat­kaan. Eko­lo­gi­ses­ta räsy­ma­tos­ta saat help­po­hoi­toi­sen ja eli­ni­käi­sen kump­pa­nin!

Räsy­ma­ton hoi­to-ohjeet

Räsy­ma­tot suo­si­tel­laan pes­tä­vän hel­lä­va­rai­ses­ti käsin tasai­sel­la alus­tal­la, esi­mer­kik­si kesäi­sin mat­to­pyy­kil­lä. Muis­tat­han käyt­tää pesus­sa eko­lo­gis­ta pesuai­net­ta, var­sin­kin mikä­li peset matot vesis­tön lähei­syy­des­sä. Kas­te­le mat­to kevyes­ti veteen liu­o­te­tul­la pesuai­neel­la ja har­jaa rai­to­jen suun­tai­ses­ti peh­meäl­lä har­jal­la. Huuh­te­le. Myös maton kui­vat­ta­mi­nen oli­si hyvä tapah­tua tasol­la ilma­vas­ti, mut­ta mikä­li se ei ole mah­dol­lis­ta, voi sen kui­vat­taa niin, että vesi valuu rai­to­jen suun­tai­ses­ti. Ravis­te­le ja kään­nä mat­toa kui­vu­mi­sen aika­na. Mat­to kan­nat­taa kui­va­ta var­jos­sa, sil­lä aurin­ko voi haa­lis­taa väre­jä. 

Tal­vel­la räsy­ma­tot voi pudis­tel­la han­ges­sa pölyn ja muun irto­lian pois­ta­mi­sek­si.

Pesu­ko­nees­sa maton pese­mi­nen on omal­la vas­tuul­la, sil­lä jois­tain räsyis­tä saat­taa tart­tua väriä mat­toon. Jos haluat kui­ten­kin pes­tä maton pesu­ko­nees­sa, 30–40 astet­ta riit­tää.

Lisä­tie­toa räsy­ma­ton hoi­to-ohjeis­ta Mart­to­jen sivuil­ta.

Lipe­rin aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat Seson­ki­puo­dis­ta

Lipe­rin aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat Seson­ki­puo­dis­ta

Mis­tä löy­tää aito­ja kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta Hel­sin­gis­tä? No meil­tä! Puo­dis­sam­me on joka päi­vä myyn­nis­sä uuni­tuo­rei­ta kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta, jot­ka teh­dään Poh­jois-Kar­ja­las­sa, Lipe­ris­sä — kuu­lui­sas­sa A‑L Sor­san koti­lei­po­mos­sa.

Pii­ra­kat toi­mi­te­taan meil­le raa­ka­pa­kas­tee­na ja me pais­tam­me ne Seson­ki­puo­din tori­kah­vi­las­sam­me her­kul­li­sen mehe­vik­si. Pääl­le kun vie­lä sipai­see vähän muna­voi­ta niin jo on aika­moi­nen herk­ku val­mis! Kysei­set kar­ja­lan­pii­ra­kat ovat eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja Tuo­maan jou­lu­mark­ki­noil­la, mut­ta meil­tä näi­tä saa ympä­ri vuo­den.

Kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta on mah­dol­lis­ta saa­da myös raa­ka­pa­kas­tee­na. Makui­na 12 kpl pus­seis­sa on rii­si ja peru­na sekä 30 kpl pus­seis­sa lak­too­si­ton rii­si ja ohra. Lisäk­si meil­tä löy­tyy poro­pii­ra­koi­ta, jois­sa rii­sin jouk­koon on ripo­tel­tu kyl­mä­sa­vu­po­roa. Mei­dän kaut­tam­me saa myös meil­lä käsin­teh­tyä, her­kul­lis­ta muna­voi­ta.

Ter­ve­tu­loa pii­rak­kaos­tok­sil­le Kaa­reen! Seson­ki­puo­tim­me sijait­see Kaa­ren 1. ker­rok­ses­sa Pris­man kas­so­ja vas­ta­pää­tä, ja Seson­ki­puo­ti-kah­vi­lam­me on osa Kaa­ren ravin­to­la­maa­il­maa. Osoi­te on Kan­te­let­ta­ren­tie 1. 

Maa­lis­kuus­sa 19.3. laa­jen­nam­me myös lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­siin Hert­to­nie­meen, näh­dään siel­lä!

Kar­ja­lan­pii­ra­koi­den tilauk­set

Meil­tä saa tilat­tua kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta myös juh­liin ja arkeen! Voi vara­ta ennak­koon joko pais­te­tut tai raa­ka­pa­kas­te­tut pii­ra­kat joko:

  • Soit­ta­mal­la puo­din puhe­li­nu­me­roon: 040 1366 609
  • Säh­kö­pos­til­la info@sesonkipuoti.fi
  • Tule pii­pah­ta­maan puo­dil­la Kaa­res­sa teke­mäs­sä tilaus

Tilauk­sen yhtey­des­sä sovi­taan nou­to­päi­väs­tä ja ‑ajas­ta.

 

Seson­ki­puo­ti muka­na jou­lun tapah­tu­mis­sa

Seson­ki­puo­ti muka­na jou­lun tapah­tu­mis­sa

Sesonkipuoti glögi Kannelmäki

Jou­lu se vain lähes­tyy! Seson­ki­puo­dil­la jou­lun mer­kit ovat jo alka­neet näkyä, kun tis­ki alkaa pik­ku hil­jaa täyt­ty­mään toi­nen tois­taan iha­nim­mis­ta jou­lu­her­kuis­ta. Lisäk­si olem­me innol­la avan­neet jou­lu­ky­län kaup­pa­kes­kus Kaa­ren pihal­le — tar­jol­la ponia­je­lua lap­sil­le, glö­gi­kah­vi­la sekä kuusi­kaup­pa!

Haluam­me hel­pot­taa asiak­kai­dem­me jou­lua ja tuo­da jou­lu­her­kut hel­pos­ti saa­ta­vil­le. Laa­jas­sa vali­koi­mas­sam­me tule­vat esil­le pien­tuot­ta­jien käsin­teh­dyt tuot­teet, joten tuke­mal­la kaup­paam­me tuet myös kym­me­niä pien­tuot­ta­jia ympä­ri Suo­mea.

Ja mitä kaik­kea meil­tä löy­tyy­kään! Huip­pu­laa­duk­kaat ja her­kul­li­set mar­jaglö­git, rääk­ky­lä­läi­sen koti­lei­po­mo Isa­bel­lan kukot, loh­ja­lai­set ome­na­me­hut, mei­dän omat huna­jat ja sina­pit, Lin­nan maren­git ja Chjo­kon suklaat. Lisäk­si huip­pusuo­si­tut Lipe­rin Sor­san lei­po­mon aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat sekä Pok­ro­van Luos­ta­rin tuot­teet, kuten kaa­li­pii­ra­kat, vie­vät kie­len men­nes­sään. Jou­lu­pöy­tään meil­lä on lisäk­si sie­ni­sa­laat­tia niin ikään Pok­ro­van luos­ta­ris­ta, jou­lu­laa­ti­koi­ta sekä puo­luk­ka­sur­vos­ta. Myös Seson­ki­puo­din kah­vi­la tar­jo­aa lou­naak­si rii­si­puu­roa ja jäl­ki­ruu­ak­si mais­tu­vat jou­lu­tor­tut ja Seson­ki­puo­din käsin­teh­dyt pipar­ka­kut.

Kaa­ren kaup­pa­kes­kuk­sen etu­pi­hal­le avaam­me jou­lu­kuuk­si sym­paat­ti­sen jou­lu­ky­län, jon­ka kah­vi­lan glö­gi läm­mit­tää jokai­sen vilu­kis­san — pipa­rin kera, tot­ta kai! Lap­set pää­se­vät kokei­le­maan ponia­je­lua ja samal­la voit hank­kia käte­väs­ti jou­lu­kuusen kotiin. Myym­me jou­lu­kuusia myös net­ti­kau­pas­sam­me, pää­set sin­ne tääl­tä.

Me ja not­ku­vat jou­lu­herk­ku­tis­kim­me olem­me pai­kal­la myös Teu­ras­ta­mon jou­lu­mark­ki­noil­la. Tar­kem­mat tie­dot ja aika­tau­lut löy­dät pos­tauk­sen lopus­ta.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa käy­mään! Seu­raat­han mei­tä myös Ins­ta­gra­mis­sa ja Face­boo­kis­sa, niin pysyt ajan tasal­la Seson­ki­puo­din uusis­ta tuu­lis­ta!

Poniratsastus Sesonkipuoti

Seson­ki­puo­din jou­lu­ky­lä kaup­pa­kes­kus Kaa­ren etu­pi­hal­la
1. — 23.12.2019
ma-pe klo 10 — 20 / la klo 10 — 19 / su klo 11 — 18
Face­book-tapah­tu­ma

Seson­ki­puo­ti
ma-pe klo 9 — 21 / la klo 9 — 19 / su klo 11 — 18

Seson­ki­puo­din kah­vi­la
ma-pe klo 8 — 20 / la klo 8 — 19 / su klo 10 — 18

Jou­lun ajan poik­keus­au­kio­loa­jat puo­dil­la ja kah­vi­las­sa

2.11. Pyhäin­päi­vä klo 11–18
6.12. Itse­näi­syys­päi­vä klo 11–18
24.12. Jou­lu­aat­to klo 8–12
25.12. Jou­lu­päi­vä sul­jet­tu
26.12. Tapa­nin­päi­vä klo 11–18
31.12. Uuden­vuo­de­naat­to klo 9/10–18
1.1.2020 Uuden­vuo­den­päi­vä sul­jet­tu
6.1.2020 Lop­piai­nen klo 11–18

Teu­ras­ta­mon jou­lu­mark­ki­nat
14. — 15.12.2019
la klo 10 — 17 / su klo 11 — 17
Face­book-tapah­tu­ma

Riisipuuro Kannelmäki Kauppakeskus Kaari

Kaa­ren ava­jai­set 1.4.

Kaa­ren ava­jai­set 1.4.

Seson­ki­puo­ti avaa oven­sa jäl­leen maa­nan­tai­na 1.4. Kaup­pa­kes­kus Kaa­res­sa! Löy­dät mei­dät Pris­man kas­so­ja vas­ta­pää­tä. Näh­dään Kaa­res­sa! 🙂

Vii­meis­tä vie­dään Redis­sä

Vii­meis­tä vie­dään Redis­sä

Rak­kaat asiak­kaat ja yhteis­työ­kump­pa­nit ❤️

Meil­lä on teil­le uuti­sia. Olem­me ensi vii­kol­la vii­meis­tä viik­koa auki kaup­pa­kes­kus Redis­sä. Vii­mei­nen aukio­lo­päi­väm­me on lau­an­tai­na 2.3.2019 (klo 19.00 asti). Kai­kes­ta huo­li­mat­ta, toi­min­tam­me jat­kuu ja poh­dim­me par­hail­laan uusia mah­dol­li­suuk­sia. Seson­ki­puo­ti jat­kaa toi­min­taan­sa aina­kin seu­raa­vis­sa pai­kois­sa:

? Teu­ras­ta­mon herk­ku­mark­ki­nat (ympä­ri­vuo­ti­ses­ti; seu­raa­vat mark­ki­nat pää­siäi­se­nä 13. — 14.4.2019)
? Kesä­to­ri / Ale­pa, Lin­tu­vaa­ra (1.5. — 31.9.2019)
? Lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­si (kevääl­lä 2020)

Ter­ve­tu­loa Seson­ki­puo­din Redi-läk­sä­rei­hin olut­ra­vin­to­la Haa­viin la 2.3. klo 19.00 alkaen. Läk­sä­rei­den Face­book-tapah­tu­ma löy­tyy tääl­tä: https://www.facebook.com/events/464881511002461/ ✨

Ter­ve­tu­loa vie­lä ensi vii­kol­la herk­kuos­tok­sil­le meil­le Rediin ja tul­kaa ihmees­sä moik­kaa­maan mei­tä Haa­viin ?