0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Hel­pot kesä­juh­lat val­mis­tu­vat Seson­ki­puo­din tuot­teil­la

Hel­pot kesä­juh­lat val­mis­tu­vat Seson­ki­puo­din tuot­teil­la

Iha­naa, kesä tulee — ja kesä­her­kut! Pik­ku hil­jaa mei­dän­kin vali­koi­miin on alka­nut ilmes­tyä koti­mai­set seson­ki­tuot­teet: uut­ta peru­naa, retii­se­jä, sipu­lei­ta ja rapar­pe­ria — jopa perä­ti man­si­koi­ta! Mei­dän vali­koi­mas­ta on help­po koo­ta seson­gin mukai­set tuot­teet kesä­juh­liin tai ihan vain taval­li­sen kesä­päi­vän naut­ti­mi­seen.

Tänä kesä­nä mei­dän tori­puo­tien lisäk­si jat­kam­me net­ti­puo­tim­me kaut­ta teh­ty­jä kotiin­kul­je­tuk­sia, ja mikä oli­si­kaan sen parem­paa kuin saa­da laa­ti­kol­li­nen suo­ma­lai­sia man­si­koi­ta kotiin­kul­je­tet­tu­na? 

Vali­koi­ma laa­je­ni kak­ku­kas­seil­la

Lan­see­ra­sim­me äitien­päi­vän kyn­nyk­sel­lä täy­sin uuden tuot­teen — man­sik­ka­kak­ku­kas­sin! Kas­sis­sa on val­mii­na kaik­ki aines­osat mie­let­tö­män hyvään val­ko­suklaa-mascar­po­ne-man­sik­ka­kak­kuun, joka tuo kesän lähem­mäk­si jokai­sel­la lusi­kal­li­sel­la.

Muka­na kas­sis­sa on help­po resep­ti, pai­mio­lai­sen koti­lei­po­mo Tan­nis­ten täy­te­kak­ku­poh­ja (myös pelk­kiä kak­ku­poh­jia löy­tyy mei­dän net­ti­kau­pas­ta), lit­ra tuo­rei­ta man­si­koi­ta, Pel­to­sir­kun tilan man­sik­ka­hil­loa, mascar­po­ne-juus­toa, kuo­hu­ker­maa sekä Pan­dan val­ko­suklaa­le­vy. Täs­tä kakus­ta naut­tii jopa 12 herk­kusuu­ta!

VINK­KI: Kak­ku on par­haim­mil­laan, kun se täy­te­tään edel­li­se­nä päi­vä­nä ja koris­tel­laan itse juh­la­päi­vä­nä.

Kos­ka äitien­päi­vän man­sik­ka­kak­ku oli niin suo­sit­tu, pää­tim­me pitää sen net­ti­kaup­pam­me vali­koi­mis­sa koko kesän ajan!

Kinus­ki­ker­ma­kak­ku kät­kee sisäl­leen lak­ka­hil­loa

Meil­lä on vali­koi­mis­sa myös toi­nen iha­na uutuus­kak­ku, lak­ka-kinus­ki­ker­ma­kak­ku! Kakun sisäl­lä on mei­dän omaa lak­ka­hil­loa ja se pääl­lys­tet­ty kinus­ki­ker­mal­la. Kinus­kin­kin keit­tä­mi­nen onnis­tuu var­mas­ti mei­dän sel­keän resep­tin avul­la jokai­sel­ta, vaik­ka kinus­kia ei oli­si kakus­sa aikai­sem­min käyt­tä­nyt­kään.

Jos et ker­keä tai pys­ty teke­mään kak­kua itse, on kak­ku­ja on mah­dol­lis­ta tila­ta myös val­mii­na! Kysy tar­jous­ta: kaari@sesonkipuoti.fi

Kesä­juh­lien alku­mal­jois­sa mais­tuu lak­ka ja vadel­ma

Kesän juh­liin sopii myös täy­del­li­ses­ti Seson­ki­puo­din kupli­vat juh­la­juo­mat lakan ja vadel­man makui­si­na. Juo­mis­sa mais­tuu aito suo­ma­lai­nen mar­ja ja ne sopi­vat mai­nios­ti vaik­ka­pa alku­mal­jak­si. Juh­la­juo­mat ovat alko­ho­lit­to­mia, joten ne käy­vät juo­mak­si niin lap­sil­le kuin aikui­sil­le­kin.

Liperin karjalanpiirakka Sorsan kotileipomosta

Tuo­rei­ta kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta juh­la­pöy­tään

Help­po ja käte­vä juh­la­pöy­dän tar­jot­ta­va on lipe­ri­läi­set aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat Sor­san koti­lei­po­mos­ta. Pais­tam­me tuo­reet kar­ja­lan­pii­ra­kat tilaus­päi­vän aamu­na ja voi­te­lem­me ne voil­la. Mukaan voit halu­tes­sa­si tila­ta myös mei­dän muna­voin!

Sor­san pii­ra­kat ovat todel­lis­ta kar­ja­lais­ta perin­ne­kä­si­työ­tä. Pii­ra­kat rypy­te­tään rak­kau­del­la perin­tei­seen tapaan käsin Poh­jois-Kar­ja­lan Lipe­ris­sä, jos­sa koti­lei­po­mo on toi­mi­nut vuo­des­ta 1983 alkaen.

Jokai­sel­la pii­ra­kal­la on oma sie­lun­sa. Ulko­nä­kö, mal­li ja koko vies­tit­tä­vät teki­jän ter­vei­set kulut­ta­jal­le.”

-Sor­san koti­lei­po­mo

Sor­san pii­ra­kat tule­vat meil­le raa­ka­pa­kas­tee­na. Myym­me myös asiak­kail­le raa­ka­pa­kas­tet­tu­ja kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta,12 kap­pa­leen (rii­si ja peru­na) sekä 30 kap­pa­leen (lak­too­si­ton rii­si ja ohra) pus­seis­sa. Pii­ra­kat on todel­la help­po pais­taa koti­uu­nis­sa ja voi­del­la voil­la.

Tilauk­sia juh­liin ja arkeen

Kesäl­lä kotiin­kul­je­tuk­sem­me jat­ku­vat ja seson­gin­mu­kai­set tuot­teet on help­po tila­ta mei­dän net­ti­kau­pan kaut­ta. Juh­liin meil­lä on tar­jol­la makei­den kak­ku­jen ja pul­lien lisäk­si suo­lai­sia tar­jot­ta­via — kar­ja­lan­pii­ra­kat, feta- ja kink­kupii­ra­kat ja crois­san­tit ovat erin­omai­sia vaih­toeh­to­ja juh­la­pöy­tään. Myös mar­ja­va­li­koi­ma lisään­tyy vii­koit­tain — koris­te­le kakut ja lei­von­nai­set iha­nil­la man­si­koil­la, kir­si­koil­la ja vadel­mil­la, niin saat her­kul­li­sen lop­pu­tu­lok­sen!

Haluat­ko teh­dä isom­man tilauk­sen juh­liin? Kysy tar­jous­ta: kaari@sesonkipuoti.fi.

Tar­joam­me yli 30 € ruo­kaos­tok­sil­le saat veloi­tuk­set­to­man kotiin­kul­je­tuk­sen pää­kau­pun­ki­seu­dul­le (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa ja Kau­niai­nen)! Kul­je­tuk­set Kirk­ko­num­mel­le 9,90 €.

Ter­ve­tu­loa tori­kau­poil­le! Löy­dät mei­dän kesän juh­lien par­haat tuot­teet mei­dän net­ti­kau­pas­ta.

Pää­siäi­sen her­kut kotiin­kul­je­tuk­sel­la

Pää­siäi­sen her­kut kotiin­kul­je­tuk­sel­la

Aurin­kois­ta kevät­tä Seson­ki­puo­dis­ta!

Olem­me lait­ta­neet vii­me viik­koi­na net­ti­kaup­paa pys­tyyn koval­la tohi­nal­la ja tuot­tei­ta lisäil­lään yhä lähes päi­vit­täin, jot­ta kaik­ki seson­gin tuot­teet saa­daan vali­koi­maan. Nyt seson­gis­sa on tie­ten­kin her­kul­li­set pää­siäis­tuot­teet, ja voim­me ylpeä­nä ker­toa, että mei­dän vali­koi­mas­sa on seson­gin par­haat maut niin suo­ma­lai­sis­ta kuin venä­läi­sis­tä­kin pää­siäis­keit­tiöis­tä.

Näi­nä poik­keuk­sel­li­si­na aikoi­na olem­me val­ta­van kii­tol­li­sia jokai­ses­ta asiak­kaas­ta. Kotiin­kul­je­tuk­sia on vie­ty ympä­ri pää­kau­pun­ki­seu­tua, ja on muka­va huo­ma­ta, että kotiin­kul­je­tus­pal­ve­lul­lem­me riit­tää kysyn­tää. Ja mikäs sen parem­paa kuin saa­da uuni­tuo­reet lei­von­nai­set omal­le kotio­vel­le kan­net­tu­na? Ker­rot­han meis­tä myös tut­ta­vil­le­si!

Pää­siäi­sek­si laa­ja vali­koi­ma pien­tuot­ta­jien tuot­tei­ta

Olem­me vali­koi­neet seson­gin par­haat her­kut pää­siäis­pöy­tään. Teem­me yhteis­työ­tä monien pien­tuot­ta­jien kans­sa, joten vali­koi­mam­me on todel­la moni­puo­li­nen. Tilaa­mal­la meil­tä tuet samal­la suo­ma­lai­sia pien­tuot­ta­jia ympä­ri maan. Kata pää­siäi­sa­te­rian pää­täh­dek­si karit­san karet­ta tai uuni­loh­ta, kave­rik­si suo­ma­lai­sia var­hais­pe­ru­noi­ta, her­kul­lis­ta sie­ni­sa­laat­tia ja Väy­ry­sen lei­po­mon vas­ta­pais­tet­tua ruis­lei­pää.

Jäl­ki­ruo­ka kruu­naa koko ate­rian: Pok­ro­van luos­ta­rin perin­teis­ten venä­läis­tyy­lis­ten pää­siäis­lei­von­nais­ten, baba- ja kulit­sasii­vu­jen pääl­le levi­te­tään Vot­kin­sin pas­haa. Tie­sit­kö, että Pok­ro­van pas­han val­mis­tus kes­tää perä­ti kol­me päi­vää? Se vaa­tii jo pal­jon kär­si­väl­li­syyt­tä ja tai­dok­kai­ta käsi­työ­tai­to­ja! Baba ja kulit­sa ovat venä­läi­sen pää­siäis­pöy­dän kruu­nu­ja: baba on kor­kea­lai­tai­seen vuo­kaan teh­ty pää­siäis­kak­ku, joka on maus­tet­tu kui­va­tul­la papai­jal­la ja ana­nak­sel­la. Kulit­sa taas on leveä pää­siäis­pul­la, johon on pääl­le muo­dos­tet­tu orto­dok­si­pe­rin­teen mukai­ses­ti kir­jai­met XB (“Kris­tus on ylös­nous­sut”).

Her­kut­te­luun sopii täy­del­li­ses­ti haus­kas­ti muna­ken­noon paka­tut Chjo­ko-suklaa­teh­taan suklaa­mu­nat. Ken­noi­hin on pakat­tu sekoi­tus valko‑, maito‑, tum­ma- tai Ruby­mu­nis­ta. Suklaa­mu­nien design vaih­te­lee, sil­lä jokai­ses­sa yksi­lös­sä on uniik­ki maa­laus. Näil­lä hem­mo­tel­laan siis näkö- ja makuais­te­ja!

Koris­ta pää­siäis­pöy­tä, par­ve­ke tai piha vie­lä kau­niil­la nar­sis­seil­la, hel­mi­lil­joil­la tai tulp­paa­neil­la, niin pää­siäi­nen voi alkaa!

Tilaat­han ajois­sa pää­siäi­sen her­kut kotiin­kul­je­tuk­sel­la

Muis­tat­han teh­dä Pok­ro­van pää­siäis­ti­lauk­se­si vii­meis­tään maa­nan­tai­hin 6.4. klo 10 men­nes­sä. Toi­mi­tuk­set alka­vat to 9.4., myös nou­to mah­dol­li­nen. Mui­ta pää­siäis­tuot­tei­ta saa myös myö­hem­min­kin vii­kol­la tilat­tua, mut­ta muis­tat­han, että toi­mi­tusai­kam­me ovat tuot­tees­ta riip­puen 1–3 päi­vää.

Toi­mi­tam­me tuot­teet nor­maa­lis­ti kotiin­kul­je­tuk­sel­la myös pit­kä­per­jan­tai­na 10.4. sekä lau­an­tai­na 11.4. Kaa­ren toi­mi­pis­teem­me on pää­siäis­sun­nun­tai­na ja ‑maa­nan­tai­na (12.–13.4.) sul­jet­tu.

Tar­joam­me yli 30 € ruo­kaos­tok­sil­le saat veloi­tuk­set­to­man kotiin­kul­je­tuk­sen pää­kau­pun­ki­seu­dul­le! (Hel­sin­ki, Espoos, Van­taa ja Kau­niai­nen (norm. 9,90 €)! Kul­je­tuk­set Kirk­ko­num­mel­le 9,90 €. Mikä­li haluat kul­je­tuk­sia vähän kau­em­mak­si, niin sekin toki onnis­tuu! Voit teh­dä vaik­ka­pa kimp­pa­ti­lauk­sen parin tut­ta­van kans­sa ja lai­ta tilauk­se­si vies­til­lä: kaari@sesonkipuoti.fi.

Ter­ve­tu­loa vir­tu­aa­li­sil­le tori­kau­poil­le!

Seson­ki­puo­ti jat­kaa sii­vous­toi­mien tehos­ta­mis­ta ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kotiin­kul­je­tuk­seen

Seson­ki­puo­ti jat­kaa sii­vous­toi­mien tehos­ta­mis­ta ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kotiin­kul­je­tuk­seen

Tie­do­te 13.3.2020

Seson­ki­puo­ti on huo­mioi­nut viran­omais­ten suo­si­tuk­set tämän vii­kon alus­ta saak­ka seu­raa­vin toi­men­pi­tein:

• Pyy­him­me myy­mä­löi­dem­me pin­to­ja, kah­vo­ja ja taso­ja vähin­tään tun­nin välein desin­fioi­vil­la pesuai­neil­la ja ker­ta­käyt­töi­siä lii­nal­la.
• Desin­fioim­me myös sään­nöl­li­ses­ti mak­su­päät­teet, kas­sat ja puhe­li­met
• Käy­täm­me kumi­hans­ko­ja ja pesem­me työ­vaat­teem­me päi­vit­täin
• Hen­ki­lö­kun­nan käsi- ja yski­mis­hy­gie­ni­aa koros­te­taan
• Annos­te­lem­me kaik­ki ruo­ka-annok­set asiak­kaan puo­les­ta kah­vi­las­sam­me
• Pak­kaam­me kaik­ki ruo­kaos­tok­set asiak­kaan puo­les­ta puo­dis­sam­me
• Seu­raam­me tii­viis­ti Kaup­pa­kes­kus Kaa­ren ja Hert­sin sekä viran­omais­ten ohjeis­tuk­sia

SESON­KI­PUO­DIN TUOT­TEI­TA NYT MYÖS KOTIIN­KUL­JE­TUK­SEL­LA!


Vali­koi­mas­tam­me löy­dät pal­jon ruo­ka­tuot­tei­ta, jot­ka säi­ly­vät myös pidem­män ajan! Kotiin­toi­mi­tuk­set nyt tois­tai­sek­si VELOI­TUK­SET­TA väh. 30 € tilauk­siin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­nia­nen): soi­ta 040 6794007 tai lai­ta vies­tiä Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa!
PAKAS­TEET
• Lipe­rin aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat 12 kpl = 12 €, 30 kpl lak­too­si­ton =30 €
• Pok­ro­van luos­ta­rin bors­si­keit­to 12 €/l
• Ter­ni­mai­to 19,90 € / l
SUO­LAI­SET PII­RA­KAT (voi pakas­taa)
• Tori­li­hik­set 3,90 € / kpl, 7 € / 2 kpl, 10 kpl pus­si 25 €
• Lipe­rin aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat, 1,50 € / kpl, 8 kpl = 10 €
• Kaa­li­pii­ra­kat 3,30 €/kpl, 6 € / 2 kpl, 15 €/5 kpl
• Feta-pinaat­ti­pii­rak­ka 4,50 €/pala ja tilauk­ses­ta 32 €/kokonainen pii­rak­ka
• Kink­ku-juus­to­pii­rak­ka 3,90 €/pala ja tilauk­ses­ta 29 €/kokonainen pii­rak­kaMAKEAT
•Rah­ka­pul­lat, kor­va­puus­tit, voi­sil­mä­pul­lat, ber­lii­ni­mun­kit 2,50 €/kpl ja 5 kpl = 10 €
•Ome­na-rah­ka­pii­rak­ka 3,90 €/pala ja tilauk­ses­ta 26 €/kokonainen pii­rak­ka

SÄI­LYK­KEET
• Ruuk­ki­ky­län val­ko­si­pu­lin­kyn­net 6,50 €
• Ruuk­ki­ky­län vegaa­ni­nen salaa­tin­kas­ti­ke 6,50 €
• Lak­ka­hil­lo 4,75 €/ 250 g
• Seson­ki­puo­din omat suo­la­kur­kut 14,90 € / kg (n. 1,5 €/suolakurkku)

MEHUT
• Ome­na­me­hu (6,50 €/0,7 l)
• Puo­luk­ka­me­hu (9,90 €/0,5 l )
• Kar­pa­lo­me­hu (9,90 € / 0,5 l)
• Tyr­ni­me­hu (14,90 €/0,5 l)

Voit tila­ta myös lah­ja­kort­te­ja itsel­le­si tai lähei­sel­le­si, tilaa­maan pää­set täs­tä!

Makeat suklaa­man­si­kat ja kupli­vat juo­mat kruu­naa­vat juh­lan

Makeat suklaa­man­si­kat ja kupli­vat juo­mat kruu­naa­vat juh­lan

Ystä­vän­päi­vä lähes­tyy pik­ku­hil­jaa ja mikä­pä sen parem­pi tapa juh­lis­taa ystä­vyyt­tä kuin her­kut­te­le­mal­la! Tum­ma- ja val­ko­suklaal­la kuor­ru­te­tut man­si­kat sekä mar­jai­sat juh­la­juo­mat tuo­vat muka­naan jo pie­nen aavis­tuk­sen kesäs­tä.

Suklaamansikka

Suklaa­man­si­koil­la suu makeak­si

Iha­nan makeat suklaa­man­si­kat kruu­naa­vat juh­lan ja sopi­vat täy­del­li­ses­ti koris­teek­si öve­ri­ka­kun pääl­le tai syö­tä­väk­si sel­lai­se­naan­kin. Val­mis­tam­me suklaa­man­si­kat puo­dil­lam­me käsin ja käy­täm­me nihin Espan­jan muh­kei­ta ja mehuk­kai­ta man­si­koi­ta, jot­ka käy­vät raik­kaa­na maku­pa­ri­na makeal­le suklaal­le. Suklaa­man­si­koi­ta on saa­ta­vil­la myös vegaa­ni­se­na, joten nämä käy­vät hyvin kai­kil­le herk­kusuil­le!

Juhlajuomat Sesonkipuoti

Mar­jai­sat juh­la­juo­mat tuo­vat kesä­fii­lik­sen

Mei­dän omis­sa Seson­ki­puo­din kupli­vis­sa juh­la­juo­mis­sa tuok­su­vat ja mais­tu­vat aidon lakan ja vadel­man maut — mikä iha­na tuu­lah­dus kesään! Juh­la­juo­mat sopi­vat mai­nios­ti niin lau­an­tain sau­nail­taan kuin häi­den alku­mal­jak­si­kin. Tätä herk­kua on help­po tar­jo­ta kai­kil­le, sil­lä molem­mat juh­la­juo­mat ovat alko­ho­lit­to­mia. Lisä­tie­toa vadel­ma­juo­mas­ta ja lak­ka­juo­mas­ta.

Juhlajuomat Sesonkipuoti

Tilaa her­kut kotiin ja juh­liin

Suklaa­man­si­koi­ta ja kupli­via juh­la­juo­mia voit tila­ta meil­tä käte­väs­ti kaik­kiin juh­liin. Me teem­me ystä­vän­päi­väk­si suklaa­man­si­koi­ta rajoi­te­tun mää­rän myös myy­tä­väk­si mei­dän puo­dil­le. Jos haluat pela­ta var­man pääl­le, voit tila­ta suklaa­man­si­kat ja juh­la­juo­mat myös etu­kä­teen säh­kö­pos­til­la: kaari@sesonkipuoti.fi tai vies­til­lä Ins­ta­gra­mis­sa tai Face­boo­kis­sa. Lai­tat­han tilauk­sen tule­maan 12.2.2020 men­nes­sä! Tilauk­set voi nou­taa Kaup­pa­kes­kus Kaa­res­ta Seson­ki­puo­din myy­mä­läs­tä, joka sijait­see 1. ker­rok­ses­sa Pris­man kas­so­ja vas­ta­pää­tä.

Suklaa­man­si­koi­den hin­ta: 2,30 € / kpl tai yhteis­tar­jous 10 € / 6 kpl.
Kuo­hu­juo­mien hin­ta: 19,5 € / 0,75 l pul­lo. 

Tar­joam­me myös pää­kau­pun­ki­seu­dul­la mait­ta­via tar­jot­ta­via aina seson­kien mukaan juh­liin ja tapah­tu­miin. Meil­tä voit tila­ta herk­ku­ja myös isom­pi­na eri­nä yri­tyk­sil­le, kuten kah­vi­tar­joi­lut ja pala­ve­rie­väät kokouk­siin sekä herk­ku­lah­jat ja lah­ja­kor­tit hen­ki­lö­kun­nal­le. Tulem­me myös mie­lel­läm­me pitä­mään kah­vi­la- tai myyn­ti­paik­kaa tapah­tu­maa­si!

Suklaalla kuorrutetut mansikat

Seson­ki­puo­ti laa­je­nee lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­siin

Seson­ki­puo­ti laa­je­nee lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­siin

Meil­lä on mah­ta­via uuti­sia: avaam­me uuden Seson­ki­puo­din lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­siin Hel­sin­gin Hert­to­nie­meen 19.3.2020! Lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­si raken­tuu uuden Pris­man ja jo ole­mas­sa ole­van Mega­hert­sin pal­ve­lui­den ympä­ril­le.

Laa­jen­ta­mi­nen uuteen Seson­ki­puo­tiin on merk­ki sii­tä, että tori­tun­nel­mal­le on kysyn­tää. Tuom­me muka­nam­me tuu­lah­duk­sen aitoa tori­pal­ve­lua ja elä­mää!”

Bet­ti­na, Seson­ki­puo­din omis­ta­ja

Uusi Seson­ki­puo­ti tulee ole­maan puo­din ja kah­vi­lan ris­tey­tys, tut­tuun tapaan iha­nia tori­herk­ku­ja pul­lol­laan! Vali­koi­maan kuu­luu perin­tei­siä Sor­san koti­lei­po­mon kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta, loh­ja­lai­sia räsy­mat­to­ja, Pok­ro­van luos­ta­rin bors­si­keit­toa ja kaa­li­pii­ra­koi­ta, koti­lei­po­mo Isa­bel­lan kala­kuk­ko­ja Rääk­ky­läs­tä sekä van­han ajan aito­ja tori­li­hik­siä. Kesän lähes­tyes­sä puo­tiim­me tulee tar­jol­le iha­nia suo­ma­lai­sia mar­jo­ja, tuo­re­tuot­tei­ta ja pal­jon muu­ta. Me ollaan niin innois­sam­me, että saa­daan tuo­da tori­fii­lis­tä myös Hert­to­nie­meen! Kuun­te­lem­me her­käl­lä kor­val­la myös asiak­kai­dem­me toi­vei­ta, joten jos sinul­la on ideoi­ta, mitä tuot­tei­ta voi­sim­me ottaa vali­koi­miim­me, otam­me nii­tä mie­lel­läm­me vas­taan.

Näh­dään pian Hert­sis­sä!

Tääl­tä pää­set luke­maan lisää meis­tä Hert­sin artik­ke­lis­ta:
“Seson­ki­puo­ti tuo tori­kau­pan sisä­ti­loi­hin ja hur­maa aidol­la asia­kas­pal­ve­lul­laan”

Osal­lis­tu myös Hert­sin jär­jes­tä­mään kil­pai­luun, jos­ta voit voit­taa 60 euron lah­ja­kor­tin uuden Hert­sin liik­kei­siin! Arvon­ta on käyn­nis­sä ke 29.1. asti.

Lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­sin osoi­te on: Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tie 2, 00880 Hel­sin­ki

Tie­dok­si myös kaup­pa­kes­kus Kaa­ren asiak­kail­le: Ei hätää, Kaup­pa­kes­kus Kaa­ren Seson­ki­puo­ti ja kah­vi­la jat­ka­vat tut­tuun tapaan pal­ve­lua Kan­nel­mäes­sä!

Seu­raa Seson­ki­puo­tia myös somes­sa — siel­tä löy­dät ajan­koh­tai­sim­man tie­don!

Face­book

Ins­ta­gram

Sesonkipuoti marjat Helsinki