0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Seson­gin
par­haat her­kut
myös kotio­vel­le
kul­je­tet­tui­na

Seson­ki­puo­ti on tori­herk­ku­puo­ti ja ‑kah­vi­la, jos­ta löy­dät suo­ma­lais­ten pien­tuot­ta­jien par­haat raa­ka-aineet ja seson­ki­her­kut.
Puo­tim­me sijait­se­vat Kaup­pa­kes­kus Kaa­res­sa sekä lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­sis­sä.
Kaik­ki tutut tori­tuot­teem­me löy­dät myös net­ti­kau­pas­tam­me - kun tilaat klo 12 men­nes­sä, toi­mi­tus jo seu­raa­val­le arki­päi­väl­le!

Teem­me toi­mi­tuk­sia ti-la klo 8–20 välil­lä. Toi­mi­tuk­set teh­dään kol­men tun­nin aikaik­ku­nois­sa (8–12, 12–16 ja 16–20).
Voit tilaus­lo­mak­keel­la toi­voa sopi­vaa aikaik­ku­naa ja pyrim­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan toi­mit­ta­maan tilauk­sen kysei­se­nä aika­na.
Lähe­täm­me kul­je­tus­ta edel­li­se­nä päi­vä­nä säh­kö­pos­tin kul­je­tuk­sen aika­tau­luis­ta.

Iha­nat asiak­kaam­me ker­to­vat:

Iha­nat tuot­teet ja aitoa, sydä­mel­lis­tä pal­ve­lua. Tulee niin hyväl­le tuu­lel­le aina tääl­lä asioi­des­saan.

Kii­tos tosi hyvis­tä mus­ti­kois­ta. Saim­me juu­ri mel­kein kaik­ki pak­ka­seen, vähän vain jätim­me mus­tik­ka­pii­rak­ka var­ten. Ja kyl­lä oli koh­te­lias ja miel­lyt­tä­vä kus­ki. 

Aidot lipe­ri­läi­set kar­ja­lan­pii­ra­kat saa tääl­tä, hie­noa, että saa­ta­vil­la Hel­sin­gis­sä ympä­ri vuo­den.

Suu­ret kii­tok­set erit­täin hyvis­tä Pol­ka-man­si­koi­ta ja mus­ti­kois­ta.

Hie­no vali­koi­ma tuo­re­tuot­tei­ta ja kai­ken­lai­sia eri­koi­suuk­sia!

Hel­pot kesä­juh­lat val­mis­tu­vat Seson­ki­puo­din tuot­teil­la

Iha­naa, kesä tulee — ja kesä­her­kut! Pik­ku hil­jaa mei­dän­kin vali­koi­miin on alka­nut ilmes­tyä koti­mai­set seson­ki­tuot­teet: uut­ta peru­naa, retii­se­jä, sipu­lei­ta ja rapar­pe­ria — jopa perä­ti man­si­koi­ta! Mei­dän vali­koi­mas­ta on help­po koo­ta seson­gin mukai­set tuot­teet…

Pää­siäi­sen her­kut kotiin­kul­je­tuk­sel­la

Aurin­kois­ta kevät­tä Seson­ki­puo­dis­ta! Olem­me lait­ta­neet vii­me viik­koi­na net­ti­kaup­paa pys­tyyn koval­la tohi­nal­la ja tuot­tei­ta lisäil­lään yhä lähes päi­vit­täin, jot­ta kaik­ki seson­gin tuot­teet saa­daan vali­koi­maan. Nyt seson­gis­sa on tie­ten­kin her­kul­li­set pää­siäis­tuot­teet, ja…

Seson­ki­puo­ti jat­kaa sii­vous­toi­mien tehos­ta­mis­ta ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kotiin­kul­je­tuk­seen

Tie­do­te 13.3.2020 Seson­ki­puo­ti on huo­mioi­nut viran­omais­ten suo­si­tuk­set tämän vii­kon alus­ta saak­ka seu­raa­vin toi­men­pi­tein: • Pyy­him­me myy­mä­löi­dem­me pin­to­ja, kah­vo­ja ja taso­ja vähin­tään tun­nin välein desin­fioi­vil­la pesuai­neil­la ja ker­ta­käyt­töi­siä lii­nal­la. •…

Makeat suklaa­man­si­kat ja kupli­vat juo­mat kruu­naa­vat juh­lan

Ystä­vän­päi­vä lähes­tyy pik­ku­hil­jaa ja mikä­pä sen parem­pi tapa juh­lis­taa ystä­vyyt­tä kuin her­kut­te­le­mal­la! Tum­ma- ja val­ko­suklaal­la kuor­ru­te­tut man­si­kat sekä mar­jai­sat juh­la­juo­mat tuo­vat muka­naan jo pie­nen aavis­tuk­sen kesäs­tä. Suklaa­man­si­koil­la suu makeak­si Iha­nan makeat…

Seson­ki­puo­ti laa­je­nee lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­siin

Meil­lä on mah­ta­via uuti­sia: avaam­me uuden Seson­ki­puo­din lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­siin Hel­sin­gin Hert­to­nie­meen 19.3.2020! Lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­si raken­tuu uuden Pris­man ja jo ole­mas­sa ole­van Mega­hert­sin pal­ve­lui­den ympä­ril­le. “Laa­jen­ta­mi­nen uuteen Seson­ki­puo­tiin on…

Seson­ki­puo­ti muka­na jou­lun tapah­tu­mis­sa

Käsin­teh­dyt pien­tuot­ta­jien tuot­teet jou­luun Seson­ki­puo­dis­ta

Kaa­ren ava­jai­set 1.4.

Seson­ki­puo­ti avaa oven­sa jäl­leen maa­nan­tai­na 1.4. Kaup­pa­kes­kus Kaa­res­sa! Löy­dät mei­dät Pris­man kas­so­ja vas­ta­pää­tä. Näh­dään Kaa­res­sa! 🙂

Vii­meis­tä vie­dään Redis­sä

Rak­kaat asiak­kaat ja yhteis­työ­kump­pa­nit ❤️ Meil­lä on teil­le uuti­sia. Olem­me ensi vii­kol­la vii­meis­tä viik­koa auki kaup­pa­kes­kus Redis­sä. Vii­mei­nen aukio­lo­päi­väm­me on lau­an­tai­na 2.3.2019 (klo 19.00 asti). Kai­kes­ta huo­li­mat­ta, toi­min­tam­me jat­kuu ja poh­dim­me par­hail­laan…

Redin jou­lu­kuusi­ky­lä — Teu­ras­ta­mon Hal­loween mar­ket; toteu­tam­me mark­ki­noi­ta, herk­ku­ta­pah­tu­mia ja ‑tore­ja

Onko tapah­tu­ma­si vail­la pirs­kah­te­le­vaa tori­mei­nin­kiä ja koti­mai­sia pien­tuot­ta­jien herk­ku­ja? Toteu­tam­me monen­lai­sia herk­ku­ta­pah­tu­mia ja tori­myyn­te­jä toi­vei­den mukaan. Syk­syl­lä 2018 olim­me muka­na toteut­ta­mas­sa kaup­pa­kes­kus Redin Jou­lu­kuusi­ky­lää sekä toteu­tim­me…

Jou­lu­tun­nel­maan virit­täy­ty­mis­tä

Jou­lu kol­kut­te­lee jo oven taka­na! — Meil­tä löy­dät pien­tuot­ta­jien huip­pu­laa­duk­kaat ja her­kul­li­set glö­git, mehut, säi­lyk­keet, kukot, huna­jat, makei­set, tuo­re­her­kut ja mm. Lipe­rin aidot kar­ja­lan­pii­ra­kat sekä Pok­ro­van Luos­ta­rin tuot­teet. Jär­jes­täm­me myös jou­lu­kuusi­myyn­tiä…

Tilaa meil­tä her­kut työ­pai­kal­le ja juh­liin!

Tar­vit­set­ko her­kul­li­set pala­ve­rie­väät, yllä­tys­ko­rit koko hen­ki­lös­töl­le kotiin­kul­je­tet­tui­na tai tori­hen­kis­tä myyn­ti­paik­kaa tai kah­vi­laa tapah­tu­maa­si?

Tar­joam­me pää­kau­pun­ki­seu­dul­la mait­ta­via tar­jot­ta­via aina seson­kien mukaan niin pie­neen kuin suu­reen­kin tar­pee­seen. Tilaa­mal­la meil­tä tuet samal­la myös suo­ma­lai­sia pien­tuot­ta­jia.

Mei­dän

Tari­na

Seson­ki­puo­ti on tori­herk­ku­puo­ti ja ‑kah­vi­la suu­rel­la sydä­mel­lä. Seson­ki­puo­din perus­ta­ja, Bet­ti­na, on Kaup­pa­to­rin kas­vat­ti ja toriy­rit­tä­jä jo vii­den­nes­sä pol­ves­sa. 

Meil­tä löy­dät toreil­ta ja mark­ki­noil­ta tutut tuo­re­her­kut sekä koti­mais­ten pien­tuot­ta­jien ja ‑tilo­jen tuot­teet aina seson­gin mukaan. 

 

Ter­ve­tu­loa torios­tok­sil­le!

 

 

Tie­sit­kö että…?

Etsim­me jat­ku­vas­ti laa­duk­kai­den vihan­nes­ten, mar­jo­jen ja hedel­mien vil­je­li­jöi­tä yhteis­työ­kump­pa­neik­si.

Seson­ki­puo­din

Arvot, visio ja mis­sio

Arvot

Tuo­reus, pal­ve­lu, pai­kal­li­suus

Visio

Seson­ki­puo­din tavoit­tee­na on olla Suo­men laa­duk­kain tori­herk­ku­puo­ti ja paras yhteis­työ­kump­pa­ni.

Mis­sio ja toi­min­ta­pe­ri­aat­teet

Seson­ki­puo­din tavoit­tee­na on uudis­taa tori­kaup­pa-ala van­ho­ja perin­tei­tä kun­nioit­taen ole­mal­la vas­tuul­li­nen ja rei­lu yhteis­työ­kump­pa­ni sekä työ­nan­ta­ja.

Pal­ve­lu­ta­son pyrim­me yllä­pi­tä­mään erin­omai­se­na; tut­ta­val­li­nen, hen­ki­lö­koh­tai­nen ja ystä­väl­li­nen pal­ve­lu sekä vank­ka tuo­te­tun­te­mus ovat vah­vuuk­siam­me.

Teem­me aitoa ja rei­lua yhteis­työ­tä omien yhteis­työ­kump­pa­neik­si vali­koi­tu­jen pien­ti­lo­jen ja ‑tuot­ta­jien kans­sa; tun­nem­me tuot­ta­jat hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja voim­me aidos­ti suo­si­tel­la tuot­tei­ta.

Pie­ne­nä toi­mi­ja­na pys­tym­me rea­goi­maan nopeas­ti asiak­kai­dem­me tuo­te­toi­vo­muk­siin ja pitää vali­koi­mam­me vaih­te­le­va­na.

Toteu­tam­me laa­duk­kaas­ti ja oikeal­la asen­teel­la rää­tä­löi­ty­jä kah­vi­la- ja tori­myyn­ti­ta­pah­tu­mia yhteis­työ­kump­pa­nei­den toi­vei­den mukaan.

Yhteys­tie­dot

Käyn­tio­soi­te

Kaup­pa­kes­kus Kaa­ri
Pris­man kas­so­ja vas­ta­pää­tä, 1.krs
Kan­te­let­ta­ren­tie 1
00420 Hel­sin­ki

Lähi­pal­ve­lu­kes­kus Hert­si, 
1. krs
Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tie 2
00880 Hel­sin­ki

}

Aukio­loa­jat

KAA­RI PUO­TI
Ma-la 10–20
Su 11–17

KAA­RI KAH­VI­LA
Ma-pe 10–20
La 10–18
Su 10–17
Keit­to­lou­nas
ma-la 11–16

HERT­SI
Ma-pe 10–17
La 10–16
Keit­to­lou­nas ma-la 11–16

Ota yhteyt­tä

info@sesonkipuoti.fi

Kaa­ri

040 679 4007

 

Hert­si

044 972 6919

 

Kaa­ren Seson­ki­puo­ti

Hert­sin Seson­ki­puo­ti

Ota yhteyt­tä